RSS

Władza menedżera i jej źródła

Władza to możność kierowania jakimś zespołem ludzkim i dysponowania zasobami z racji nadrzędnej pozycji zajmowanej w organizacji. Władza polega na kontroli zachowań i kierowaniu zachowaniami.

Władza opiera się na możliwości bezpośredniego kontrolowania rzeczy i wartości, które inni cenią, bądź na dysponowaniu środkami które umożliwiają osiągnięcie tych rzeczy lub wartości.

Władza w firmie może przyjmować kilka postaci:

 1. Władza wymuszana – opiera się na postrzeganiu przez podwładnego, że wywierający wpływ ma prawo go karać i że kara będzie nieprzyjemna albo uniemożliwi mu zaspokajanie jakiejś potrzeby.
 2. Władza nagradzania – opiera się na postrzeganiu przez podwładnego, że wywierający wpływ może nagrodzić i że nagroda będzie przyjemna lub zaspokoi jaką potrzebę
 3. Władza legalna – opiera się na przyswojonych przez podwładnego poglądach, wywołujących w nim przekonanie, że wywierający wpływ ma prawo w pewnych granicach wpływać na jego postępowanie (tradycyjne rozumienie władzy)
 4. Władza odniesienia – opiera się na chęci podwładnego do identyfikowania się z charyzmatycznym przywódcą, za którym idzie ze ślepą wiarą i postępuje zgodnie z jego wskazaniami (władza zasadzająca się na przewodzeniu)
 5. Władza eksperta – opiera się na postrzeganiu przez podwładnego, że przywódca posiada szczególną wiedzę czy doświadczenie, które może być przydatne w zaspokajaniu jego potrzeb.
 6. Władza przedstawicielska – jest delegowaniem uprawnień w górę przez grupę z domniemaną akceptacją podporządkowania się przywódcy tak długo, jak długo radzi sobie z podwładnymi i zmierza w pożądanym przez nich kierunku.

Każda władza ma swoje źródło. Głownie wymienia się jako źródła uprawnienia wynikające z przepisów prawa, z pozycji w organizacji. Rzadziej natomiast nieprzeciętne zdolności, umiejętności, talent, wyobraźnię.

Zakres władzy formalnej określają kompetencje przypisane organizacyjne danemu stanowisku pracy. Władza powiązana jest zawsze z działaniem, a jej miarą stopień osiągania celu.

Reklamy
 

Tagi:

Proces zarządzania

Na proces zarządzania składa się wiele czynności, które ukła­dają się w pewien cykl kolejno po sobie następujących faz. Czynności te mają na celu takie oddziaływanie na uczestników organizacji (system wykonawczy), które zapewnia realizację wy­znaczonego zadania. Podstawowe grupy tych czynności (w miarę jednorodnych) nazywa się funkcjami zarządzania.

Zdecydowana większość autorów, wychodząc od koncepcji Henri Fayoia, wyróżnia cztery zasadnicze funkcje zarządzania: planowanie (planning), organizowanie (organizing), motywowanie (motivation) lub przewodzenie (leading) i kontrolowanie (contro!­ling), chociaż sam Fayol wyróżniał pięć takich funkcji, a miano­wicie: przewidywanie, koordynowanie, organizowanie, rozkazo­dawstwo i kontrolowanie. Funkcje te charakteryzuje się następu­jąco:

 • Planowanie – wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji; celowe projektowanie przyszło­ści i skutecznych dróg jej osiągnięcia poprzez wyznaczanie skon­kretyzowanych celów oraz opracowanie i dobór najlepszych spo­sobów i środków ich realizacji.
 • Organizowanie – logiczne grupowanie działań i zasobów; określanie (definiowanie) czynności prowadzących do osiągania celów organizacji, grupowanie tych czynności oraz ich przekazy­wanie do wykonania właściwym komórkom organizacyjnym, a także przyznawanie tym komórkom niezbędnych uprawnień.
 • Motywowanie – stosowanie różnych środków i mechani­zmów w celu sprawienia, by członkowie organizacji współpraco­wali ze sobą w jej interesie; doprowadzanie we właściwy sposób decyzji do wykonawców i zapewnienie prawidłowego realizowania tych decyzji, tj. możliwie pełnego angażowania się ich w pracę i obowiązki służbowe.
 • Kontrolowanie – obserwowanie postępów organizacji w osiąganiu przyjętych celów; sprawdzanie, czy działalność da­nej jednostki przebiega właściwie oraz czy przekazywane decyzje są realizowane.
  • Funkcje te mają różną strukturę na różnych poziomach hie­rarchii zarządzania, czyli szczeblach zarządzania. W średnich, a szczególnie dużych firmach hierarchia ta obejmuje trzy pozio­my zarządzania:
 • wyższy poziom zarządzania (top management)
 • średni poziom zarządzania (middle management)
 • niższy poziom zarządzania (first-line, supervisory manage­ment).
  • Wraz ze zmianami poziomu zarządzania zmienia się też stru­ktura. zasięg i znaczenie poszczególnych funkcji, a także rodzaj podejmowanych decyzji. Na podstawie badań w przedsiębiorstwach amerykańskich został opracowany pewien model tej stru­ktury. Wynika z niego, że wszystkie wymienione fun­kcje dotyczą każdej działalności kierowniczej, niezależnie od miejsca zajmowanego przez dane stanowisko w hierarchii przed­siębiorstwa. Jednakże w zależności od szczebla zarządzania zmienia się ranga poszczególnych funkcji: na szczeblu najwyż­szym (dyrekcji przedsiębiorstwa) zasadniczą rolę odgrywa plano­wanie i organizowanie, zaś w miarę przechodzenia na niższe szczeble zarządzania wzrasta znaczenie motywowania oraz kon­trolowania, a maleje udział planowania i organizowania.
  • Wielu autorów uważa, że taki podział funkcji zarządzania nie jest już wystarczający, gdyż zubaża on proces zarządzania i nie akcentuje dostatecznie współpracy organizacji z otoczeniem, któ­ra zarówno kształtuje warunki otoczenia, jak i jest przez nie kształtowana. Toteż wzbogacają oni koncepcję H. Fayola o nowe funkcje. Tak na przykład Ricky W. Griffin funkcję planowania po­szerza o funkcję podejmowania decyzji, traktując ją jako część procesu planowania, obejmującą wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości, a funkcję motywowania zastę­puje funkcją przewodzenia (kierowania ludźmi). Lesław H. Ha­ber wymienia funkcje: planowania, organizowania, zatrudniania, kierowania, motywowania i kontrolowania. Maria Holstein-Beck proponuje zastąpienie funkcji motywowania czy przewodzenia funkcją współdziałania z ludźmi. Adam Stabryła dzieli cały pro­ces zarządzania na: identyfikację, przekazywanie decyzji, organi­zowanie i kontrolę. Lester L. Bittel wyróżnia takie funkcje za­rządzania, jak: planowanie, organizowanie, obsadzanie persone­lem (zatrudnianie), kierowanie i kontrolowanie.
  • Niektórzy autorzy utożsamiają funkcje zarządzania z funkcjami organizacji w otoczeniu (na rynku) i formułują przeróżne jego funkcje, nie zachowując przy tym zasady ich rozdzielności, co sprawia, że ich układ nie odzwierciedla prawidłowo faz procesu zarządzania.
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Luty 22, 2018 w prace licencjackie

 

Tagi:

Kreatywne myślenie strategiczne

podrozdział pracy dyplomowej

Przyszłość wymaga myślenia kreatywnego. Myślenie strategiczne ma więc na celu opisywanie na podstawie analizy i ekstrapolacji istniejących danych oraz posiadanej wiedzy wyobraźni i intuicji możliwych przyszłych sytuacji firmy, a także dróg rozwoju, które prowadzą do przyszłych sytuacji firmy, czyli przewidywanie podstawowych zmian w otoczeniu (na rynku) i dokonywanie  wyboru konkurujących ze sobą celów przedsiębiorstwa.

Myślenie strategiczne powinno być zorientowane na cele firmy jako całości i dlatego możemy firmę traktować w ujęciu cybernetycznym, systemowym.

Nowoczesny menedżer winien traktować zmiany w otoczeniu nie jako zło konieczne ale jako miernik wartości.

Przewidywanie przyszłości wiąże się z prognozowaniem i planowaniem. Można stwierdzić, że prognozowanie ma charakter rozpoznawczy, natomiast planowanie charakter normatywny.. Można także powiedzieć, że  prognozowanie jest przewidywaniem procesów od nas niezależnych, natomiast planowanie jest to określanie sposobów naszego działania.

Prognozy sporządzane przez firmę mogą być:

 • prognozami operacyjnymi i strategicznymi
 • prognozami całościowymi i częściowymi
 • prognozami wiodącymi i pomocniczymi

Prognozy powinny być sporządzane z myślą o kształtowaniu realnej wizji przyszłości firmy. Niektórzy menedżerowie budują własny zarys koncepcji przyszłego rozwoju, następnie zaś posługują się systemami prognoz dla pogłębienia wizji swych zamierzeń. Takie podejście nie jest błędne, gdyż rozwija wyobraźnię i kreatywność menedżera, ale jest z pewnością mniej efektywne gdyż dysponuje on mniejszym zasobem informacji i nie ma innych opcji.

Proces prognozowania powinien być oparty na pewnej logicznej strukturze badania prognostycznego.

Regulski proponuje przyjęcie następującego toku rozumowania przy sporządzaniu prognozy wiodącej:

 1. formułujemy pytanie, na które chcemy uzyskać odpowiedź, definiujemy system sterowany, jego granice, powiązania z otoczeniem oraz wejścia przez nas kontrolowane;
 2. określamy stan systemu sterowanego, który przyjmujemy jako wyjściowy do rozważań – może to być stan aktualny lub też stan, który zamierzamy osiągnąć w przyszłości w wyniku aktualnie realizowanego planu;
 3. tworzymy prognozę procesów niezależnych – niektóre z tych procesów można przewidzieć z większym prawdopodobieństwem,  prognozy innych muszą być opracowane w kilku wariantach;
 4. określamy własną strategię postępowania lub kilka jej wariantów
 5. na podstawie opisu stanu wyjściowego oraz prognoz 3 i 4 tworzymy prognozę przeobrażeń systemu sterowanego jedną lub w kilku wariantach;
 6. prognoza przyszłych potrzeb społecznych (rynkowych, ekologicznych itp. ) pozwala nam na stworzenie podstawy do zarysowania systemu kryteriów ocen;
 7. powyższy system kryteriów pozwala ocenić poszczególne warianty rozwoju, a więc ocenić słuszność poszczególnych strategii.

Metody prognozowania dzielą się na trzy grupy:

 1. ekstrapolacyjne
 2. intuicyjne
 3. interferencyjne (systemowe, kombinowane)

Metody ekstrapolacyjne Modele te dzielą się na:

 1. deterministyczne, w których wykorzystuje się zwykłą ekstrapolację szeregu czasowego i nie nadaje się zjawiskom i wielkościom ekonomicznym sensu probabilistycznego;
 2. stochastyczne, uwzględniające wpływ wyróżnionych w modelu zmiennych objaśniających oraz nie skorelowanych, losowych zakłóceń nie dających się uwzględnić w modelu jako wyraźny trend (termin „stochastyczny” oznacza obecność zmiennych losowych, w stosunku do których osoby podejmujące decyzje mogą sprawować ograniczoną kontrolę bądź też nawet żadna kontrola nie jest możliwa);
 3. probabilistyczne wykorzystujące dla oszacowania możliwości przyszłych zmian systemu bądź jego elementów rachunek prawdopodobieństwa.

Metody intuicyjne

Metody te dają przewidywania nie poparte ścisłymi obliczeniami, a proces dochodzenia do pewnych oszacowań przyszłości związany jest z wykorzystaniem twórczych możliwości, jakie tkwią w umyśle każdego normalnie rozwiniętego człowieka. Są one stosowane zwłaszcza w prognozowaniu długookresowym. Metody te wykorzystują osiągnięcia heurystyki, która zajmuje się badaniem procesów twórczego myślenia i formułuje zalecenia, których zastosowanie umożliwia bardziej efektywne rozwiązywanie problemów. Znanych jest wiele (około 60) różnych technik heurystycznych. Są to techniki:

 • – analityczne,
 • – oparte na skojarzeniach przymusowych,
 • – oparte na skojarzeniach swobodnych,
 • – polegające na odwróceniu punktu widzenia,
 • – projektowania idealnego itp.

Najbardziej popularne, to:

 1. technika Osborna (brainstorming – burza mózgów) polegająca na swobodnej wymianie poglądów w niewielkim zespole (ok. 10 osób, w tym 5 stałych uczestników i 5 gości), którego członkowie mogą w sposób nieskrępowany wysuwać dowolne, nawet absurdalne pomysły. Pomysłów tych nie wolno oceniać ani krytykować; wszystkie one są przez grupę analizowane, łączone w kombinacje i modyfikowane;
 2. brainstorming indywidualny uwzględniający szczególne predyspozycje do działania indywidualnego twórców i sytuacje, w jakich pracują;
 3. metoda szybkiego myślenia (quick think method) polegająca na szybkim zgłoszeniu pomysłu rozwiązania problemu i sformułowaniu go na piśmie;
 4. metoda Phitips 66 (Philips Buzz Session), polegająca na intensywnym tworzeniu pomysłów w 6-osobowych grupach pracujących przez 6 minut nad zadanym problemem;
 5. metoda Philips 635 (brainwritting) polegająca na tym, że każdy członek 6-osobowego zespołu wypisuje 3 pomysły i po upływie 5 minut przekazuje je swemu sąsiadowi, który w kolejnej turze dopisuje swoje 3 pomysły nie pokrywające się z zapisanymi.

 Metody interferencyjne

Metody te umożliwiają przewidywanie jednych zdarzeń na podstawie mimo że nie obserwuje się między nimi związków przyczyno – skutkowych. Ważniejsze z nich to:

 1. analiza morfologiczna polegająca na systemowym układzie struktury problemu i kombinowaniu wszelkich teoretycznie możliwych jego rozwiązań. Sposób rozwiązania problemu polega na jego dokładnym określeniu, następnie zaproponowaniu siatki morfologicznej i jej wypełnieniu przez specjalistów oraz wnioskowaniu końcowym. Dla przeprowadzenia analizy można się posłużyć tablicą, macierzą płaską bądź trójwymiarową (skrzynka), zapisem grafowym w postaci tzw. drzewa wariantów lub karty strukturalnej;
 2. metoda analizy czynników opierająca się na możliwościach poznawczych, jakie przynoszą inne metody (np. metody ekstrapolacyjne). W metodzie tej nie wyprowadza się wniosków odnoszących się do przyszłości wyłącznie na podstawie przeszłości, lecz także uwzględnia się nawet mało dostrzegalne „czynniki przyszłości” i na podstawie kombinowanych czynników określa się kierunki rozwoju;
 3. metoda analizy informacji naukowej opierająca się na przetwarzaniu różnorodnych informacji naukowych i wykorzystująca zjawisko wzajemnych powiązań obiektów i stosunków występujących między nimi, które układają się na zasadzie prawidłowości (np. układ okresowy pierwiastków Mendelejewa). Analiza układu obiektów może służyć do prognozowania pojawienia się nowych faktów i zmian jego struktury;
 4. metody modelowe wykorzystujące właściwości modelu, który jest znany i którego cechy przenosi się na badany obiekt;
 5. metoda macierzowa polegająca na identyfikacji różnych, współzależnych czynników, wywierających wpływ na osiągnięcie zamierzonych celów, grupowanie tych czynników według charakteru ich układu i wyodrębnienie jednorodnych zespołów, ocena wzajemnego wpływu różnych zespołów i określenie całkowitego wpływu każdego czynnika na osiągnięcie ostatecznych celów;
 6. metoda wartościowania technika oznacza identyfikację i szacowanie wszystkich przyszłych skutków związanych z wprowadzeniem nowych technologii, które zagrażają osiągniętej równowadze (społecznej, ekologicznej itp.). Narzędzia badawcze tej metody nie zostały jeszcze w pełni ukształtowane;

metoda synektyczna (J. J. Gordona) polegająca na świadomym poszukiwaniu podobieństwa pomiędzy przedmiotami i warunkami danymi w zadaniu a innymi przedmiotami i warunkami, w celu przeniesienia informacji z opisu sytuacji znanej na nieznaną. W metodzie tej można się posługiwać czterema rodzajami analogii: symboliczną (skojarzenie opisu problemu z wyrazistym symbolem), personalną (punktem odniesienia, obiektem, z którym porównuje się zadanie jest osoba rozwiązująca problem), bezpośrednią (poszukiwanie. głównie w przyrodzie, elementów podobnych pod jakimś względem w rozpatrywanych problemach)

Reklamy
 

Tagi: , , ,

Zaspokajanie potrzeb w środowisku pracy

Tabela nr 1. Zaspokajanie potrzeb w środowisku pracy

potrzeby fizjologiczne Płaca, oświetlenie, sanitariaty, temperatura
potrzeba bezpieczeństwa Ciągłość zatrudnienia, zabezpieczenie

rentowo-emerytalne, zasiłek dla bezrobotnych,

mieszkanie służbowe

potrzeba przynależności Zespołowe formy pracy, zabawy i spotkania

załogi

potrzeba szacunku Stanowisko, tytuł służbowy, pomieszczenie

służbowe, samochód

potrzeba osiągnięć Otrzymywanie zadań dających możliwość

samorealizacji, uczestnictwo w szkoleniach,

autonomia w pracy, partycypacja w

zarządzaniu.

Źródło Karaś, Teorie motywacji w zarządzaniu, 2004
Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Grudzień 23, 2017 w prace licencjackie

 

Tagi:

Teoria ERG Claytona Alderfera

Teoria ERG Claytona Alderfera powstała w odpowiedzi na ograniczenia modelu Maslowa. Autor zdefiniował trzy grupy potrzeb, pomiędzy którymi możemy się swobodnie poruszać a kolejność tych potrzeb może być różna dla każdego.

E – existence (egzystencji) – odpowiada potrzebom fizjologicznym i bezpieczeństwa

R – relatedness (związku) – potrzeby kontaktów społecznych

G – growth (rozwoju) – potrzeby szacunku i samorealizacji

Potrzeby egzystencji są zaspokajane w miejscu pracy poprzez: wynagrodzenie, warunki pracy, pewność zatrudnienia, bezpieczeństwo pracy, politykę organizacji.

Potrzeby społeczne zaspokaja praca zespołowa, koleżeństwo, przyjaźń, dobra atmosfera czy tożsamość z organizacją.

Potrzeby rozwoju natomiast są zaspokajane poprzez możliwość doskonalenia umiejętności, wykonywania pracy zgodnie z preferencjami i wykształceniem, awansowania oraz poczucie sprawiedliwości.

„Założeniem teorii jest teza, iż ludzkie zachowania mogą być wynikiem dążenia do zaspokojenia jednocześnie kilku potrzeb. Tak więc ludzie mogę być jednocześnie motywowani uzyskiwaniem godnego wynagrodzenia (potrzeba egzystencji), pozytywnymi interakcjami w organizacji (potrzeby społeczne), oraz możliwością samorealizacji (potrzeby rozwoju).”[2] [3] Jeśli potrzeby wyższego rzędu nie zostaną zaspokojone w zadowalający sposób lub są nieosiągalne, następuje frustracja i regresja na niższy poziom reprezentujący potrzeby, które łatwo jest zaspokoić.

„Praktyczne rozwiązanie tej teorii polega na zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu wszystkich pracowników przed przejściem do spełnienia potrzeb wyższego rzędu. Rozwiązanie to może jednak powodować nasilenie się frustracji u niektórych osób i stanowić dla nich przeszkodę w dążeniu do osiągnięcia satysfakcji.”’2

[2]  W. Kozłowski, Zarzqdzanie….op. cit., s.45

[3]   D. Podmoroff, 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników, JAK, Warszawa 2010, s. 32

Reklamy
 

Tagi:

Teorie potrzeb

Teorie potrzeb odpowiadają na pytanie, co motywuje pracownika do pracy i zakładają, że siła motywacji tkwi w naszym wnętrzu. Tą siłą są potrzeby.„To niezaspokojone potrzeby motywują nas do działania, domagając się od nas ich zaspokojenia. Badacze teorii potrzeb lansują następujący schemat:

pracownik => zaspokojenie potrzeb => zadowolenie => wydajność

„Człowiek, który zrealizował swoje potrzeby odczuwa zadowolenie, a zadowolenie stymuluje wydajność, która z kolei wpływa na efektywność organizacji. Mechanizm ukazuje więc związek między potrzebami a efektywnością organizacji.”[1]

Abraham Maslow

Teoria motywacji oparta na hierarchii potrzeb według Abrahama Maslowa wpłynęła znacząco na sposób myślenia menedżerów. Autor tej teorii założył, że człowieka nie motywują zewnętrzne stymulatory, takie jak nagroda czy kara, lecz „wewnętrzny program potrzeb, tworzący strukturę hierarchiczną, u podstaw której leżą potrzeby elementarne. Dopiero po zaspokojeniu potrzeby niżej usytuowanej w przyjętej hierarchii, można przejść do zaspokojenia potrzeby wyższej. Niezaspokojone potrzeby są motywatorem do działania i mogą wywołać skłonności do określonych zachowań. Potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa Maslow zakwalifikował jako potrzeby niższego rzędu, zaspokajane zewnętrznie.

Struktura potrzeb;

 • fizjologiczne – podstawowe potrzeby ludzkie obejmujące pokarm, powietrze, wodę, sen, popęd seksualny, aktywność
 • bezpieczeństwa – potrzeba fizycznego zabezpieczenia i psychologicznego bezpieczeństwa oraz stabilności.
 • przynależności – potrzeba miłości oraz akceptacji przez otoczenie
 • szacunku – potrzeba uznania i szacunku w oczach innych, ale też potrzeba pozytywnego obrazu we własnych oczach.
 • samorealizacji – potrzeba osiągania przez jednostkę ciągłego rozwoju oraz indywidualnego wzrostu.

„Maslow wyróżnił trzy podejścia w zaspokojeniu potrzeb. Pierwsze zakłada, że ludzie motywowani są do wykonywania czynności, które prowadzą do spełnienia niezaspokojonych potrzeb. W drugim przyjmuje się, że człowiek, który zaspokoił swoje potrzeby na niższym poziomie, motywowany jest do zaspokojenia ich na poziomie następnym, aż do najwyższego. Trzecie zakłada, że dopóki nie będą zaspokojone potrzeby będące na niższym poziomie, dopóty człowiek nie będzie motywowany do zaspokojenia potrzeb znajdujących się na wyższych poziomach hierarchii.”[2]

[1] W. Kozłowski, Zarzqdzanie….op. cit., s. 36

[2] M.W. Kopertyńska, Motywowanie…op. cit., s. 25

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Grudzień 17, 2014 w prace licencjackie

 

Tagi: ,

Kompetencje a kwalifikacje

W literaturze przedmiotu i w życiu codziennym terminy „kompetencje” i „kwalifikacje” często bywają stosowane zamiennie. Wydaje się jednak, że należy je rozróżniać. Kwalifikacje są nabyte, wyuczone, potwierdzone certyfikatami. Zazwyczaj utożsamia się je z poziomem wykształcenia i latami spędzonymi w szkołach różnych poziomów i typów. Niewątpliwie kwalifikacje to nieodłączny komponent kompetencji, jednakże uzy­skuje się je w dużej mierze jeszcze przed podjęciem pracy i nie zawsze są one od niej zależne, ponieważ można je mieć w zupełnie innej dziedzinie niż ta, której dotyczy wykonywana praca. Potwierdzenie takiego ujęcia stanowi następująca definicja: „kwalifikacje to część kompetencji indywi­dualnych jednostki potwierdzona dyplomami lub doświadczeniem zawo­dowym·”.

Pojęcie „kompetencje” jest ulotne, nienamacalne, trudne do zdefinio­wania. Sposobów jego określania jest prawie tak dużo, jak wielu jest ba­daczy zajmujących się tym zagadnieniem. Jedną z pierwszych prób zdefi­niowania kompetencji podjął R.E. Boyatzis w 1982 roku. Napisał on, że kompetencje „to potencjał, istniejący w człowieku, prowadzący do takie­go zachowania, które przyczynia się do zaspokojenia wymagań na danym stanowisku pracy w ramach parametrów otoczenia organizacji[1]„. Od czasu Boyatzisa zaczęto głosić różne poglądy na temat kompetencji. W związku z tym pojawiły się odmienne interpretacje tego terminu. Definicję zbliżoną do podanej przez Boyatzisa sfor­mułował C. Levy-Leboyer. Według niego „kompetencje dotyczą zinte­growanego wykorzystania zdolności, cech osobowości, a także nabytej wiedzy i umiejętności, w celu doprowadzenia do pomyślnego wykonania złożonej misji w ramach przedsiębiorstwa. Stanowią one specyficzną kategorię indywidualnych cech, które są ściśle powiązane z systemami wartości i nabytą wiedzą”[2]

Z przedstawionych definicji wynika, że kompetencje są charaktery­styczne dla dokładnie określonych sytuacji oraz specyficznych kon­tekstów organizacyjnych, to znaczy, że ujawniają się one podczas wyko­nywania konkretnej działalności zawodowej. Ponadto podkreśla się, że kompetencje nie są stałe, dane raz na zawsze, gdyż aktualizują się przez wykonywanie działalności zawodowej i – jako struktura dynamiczna – ewoluują pod wpływem zmian zachodzących w gospodarce i w życiu czło­wieka[3].

Powyższe rozważania skłaniają do wysunięcia tezy, iż aby być kompetentnym, nie wystarczy mieć for­malne zaświadczenie, jakie jest wymagane przy potwierdzaniu kwalifika­cji zawodowych. Ważne są wiedza, doświadczenie i zdolność przystosowywania się do zmieniających się warunków, prowadzące do skuteczne­go działania. Termin „skuteczność” jest cechą istotnościową pojęcia „kom­petencje”, odróżniającą je od pojęcia „kwalifikacje”. W takim rozumie­niu kwalifikacje zawodowe nie są wystarczającym warunkiem osiągnięcia określonych kompetencji. Mogą być jedynie warunkiem koniecznym w odniesieniu do niektórych stanowisk pracy[4]

[1] M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, OW-DW, Kraków 2000, s. 241

[2] J.w., s.245

[3] K. Lanz, Zatrudnianie I zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 1994, s. 183

[4] Tamże, s. 190

Reklamy
 

Tagi: